Revolte daagt HOGENT uit

In deze “Heet van de naald” wordt het wedstrijdreglement voor de wedstrijd “Revolte daagt HOGENT uit” opgenomen.

Deelname aan de wedstrijd 

Alle studenten van HOGENT mogen deelnemen aan deze wedstrijd op voorwaarde dat ze voorkomen in de databank van HOGENT op 19/04/2021 behalve: 

  • Het dagelijks bestuur van Revolte;
  • Een DSR voor haar eigen verzonnen challenge(s) .

Door het loutere feit van deelname aanvaarden deelnemers dit wedstrijdreglement en eventueel het specifieke wedstrijdreglement. 

Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden, in aanmerking genomen. 

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek HOGENT e-mailadres per challenge aan de wedstrijd deelnemen. 

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden gedurende het evenement. 

Revolte kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijden, georganiseerd door Revolte, voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw. 

Verloop van de wedstrijd 

De wedstrijd start op 12/04/2021 om 08u00 en eindigt op 19/04/2021 om 23u59.  

Inzendingen voor de uitdaging(en) zijn enkel geldig indien het bijhorende Microsoft Form volledig ingevuld doorgezonden wordt. 

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de uitdaging(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de uitdaging(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. 

Prijzen 

Revolte is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs van de wedstrijd. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het e-mailadres). Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, te koop aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. 

Indien een prijs verstuurd wordt, is Revolte niet verantwoordelijk voor beschadiging, vertraagde levering of ontvangst, of verlies van de prijs door de postdiensten of door de koerier. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, is Revolte evenmin aansprakelijk voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. 

De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via e-mail. De winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via de website en sociale media van Revolte. 

Privacy 

Revolte is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden om bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). We bewaren gegevens tot maximum een maand na afloop van de wedstrijd. Dit alles conform de privacy verklaring van HOGENT.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan hiervoor nodig bewaard. 

Overige bepalingen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Uitslagen en beslissingen van Revolte en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten. Voor vragen en klachten kan er contact opgenomen worden via revolte@hogent.be 

Revolte is niet aansprakelijk indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Revolte, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Evenmin is Revolte aansprakelijk voor een probleem bij de communicatie- of postdiensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, vertraging, staking, beschadiging of verlies etc.) waardoor niet kan worden deelgenomen. 

De winnaars van de wedstrijd verlenen Revolte toestemming om kosteloos hun naam, foto en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van Revolte. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. 

DSR GO5 zoekt M/V/X die niet op hun mond gevallen zijn

Heb je een grote mond en wil je die ongestraft en nuttig gebruiken in dienst van jouw medestudent? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

We zijn op zoek naar mensen die ons team van studentenvertegenwoordigers willen versterken.

 

Jouw profiel

Je bent niet bang om jouw mening te zeggen.

Je schrikt er niet voor terug om confrontaties aan te gaan.

Je bent geëngageerd, strijdvaardig, sociaal en praktisch ingesteld.

Je bent iemand met een hoekje af.

 

Aanbod

Ongeacht wie je bent, word je opgenomen in een jong, dynamisch team met gelijkgestemde zielen.

Je kan steeds rekenen op de hulp van jouw collega’s bij uitdagende projecten.

Je krijgt verantwoordelijkheid en kan doorgroeien.

Je leert om oplossingsgericht te werk te gaan en doet zo (levens)ervaring op.

Je krijgt inzicht in de werking van HOGENT.

 

Wij zijn

De studentenraad van de graduaatsopleidingen (GO5) is onderdeel van studentenraad Revolte, verbonden aan HOGENT.

Wat we doen, kan je terugvinden in de verslagen van onze vergaderingen.

Wat hebben we al gerealiseerd?

Check zeker ook eens wie jouw collega’s worden via deze link.

 

Is deze job je op het lijf geschreven? Stel je dan nu kandidaat! Een cv is helemaal niet nodig.

Bij vragen over de studentenraad, kan je steeds een mail sturen naar go5.revolte@hogent.be.

Verplichte vaccinatie?!

De heisa rond het “verplicht” vaccineren van studenten zal jullie waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. Het nieuws is ook Revolte niet ontgaan. Wij, als Revolte, willen duiden dat HOGENT de studenten niet verplicht om zich te laten inenten. Het doel van HOGENT is wel om studenten bewust te maken van twee aspecten 

  • Studenten hebben het recht om het vaccin te weigeren; 
  • Stageplaatsen hebben bepaalde rechten, waaronder het recht om stagiairs toe te laten onder bepaalde voorwaarden.  

Met andere woorden, HOGENT wil studenten bewustmaken van het belang van een vaccinatie tijdens deze coronaperiode. 

Anderzijds mag het effect van sociale media niet onderschat worden. Zoals eerder geschreven, kan een sociale media post voor verwarring zorgen bij studenten. Alle studenten hebben het recht om hun mening te delen op sociale media, maar wij willen enkele kanttekeningen maken. Wanneer studenten zich in een situatie bevinden waarbij ze niet goed weten wat ze moeten doen met bepaalde informatie, of ze er vragen of frustraties over hebben, kunnen ze steeds hun mening delen met de afzender van de informatie. In dit geval kon de student de lector zeker vooraf contacteren.

We begrijpen dat het in sommige gevallen niet gemakkelijk is om op te komen voor je eigen mening. Daarom willen we graag, als Revolte, onze hand uitreiken naar alle studenten. Wij zijn er voor jou. Wij willen jou op weg helpen om acties te ondernemen, opdat jij je stem kan laten horen bij je lector of bij de diensten aan HOGENT. 

Hoe kan je ons bereiken? Contacteer ons via de socials of stuur een mail naar revolte@hogent.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.  

 

De HOGENT-slide waar het allemaal mee begon 

We willen aan de studenten meegeven dat ze bij hun inschrijving indirect het Onderwijs- en examenreglement (OER) ondertekenen. Hierbij is het belangrijk om artikel 47 van het OER in acht te nemen:  

“De student mag geen geluids- of beeldopnamen maken van onderwijsactiviteiten, tenzij hieromtrent specifieke afspraken zijn gemaakt met de lesgever. Opnamemateriaal kan enkel gebruikt worden voor didactische doeleinden voor de student zelf of voor de studentengroep waarmee de lesgever vooraf afspraken heeft gemaakt. Het is nooit toegelaten om opnames te maken van een examen of feedbackmoment. Commercieel gebruik van opnames is verboden.” 

We willen jullie ervan bewust maken dat incidenten, zoals dat van vorige week, een vals gevoel van veiligheid geven tijdens de online lessen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor lectoren is dit een harde klap. Wanneer dergelijke situaties zich meermaals voordoen, zal er een gevoel van onveiligheid heersen tijdens de lessen. Maak daarom geen opnames of beeldmateriaal van online lessen. 

We zitten allemaal in een moeilijke periode. Desondanks blijven we zoeken naar mogelijkheden of alternatieven om jullie wensen aan HOGENT waar te maken. Het is in deze tijden niet gemakkelijk om als student voor de dag te komen. Daarom werkt Revolte nauw samen met alle HOGENT-diensten om het onderwijs voor studenten dragelijker te maken. Jullie staan er niet alleen voor. Durf spreken, durf contact opnemen met ons, want Revolte staat aan jullie zijde. 

Herfstvakantie?!

Ieder jaar bekijken HOGENT en Revolte Studentenraad hoe de academische kalenders verbeterd kunnen worden. De nieuwe kalenders worden in het eerste semester van het academiejaar herzien en, in samenwerking met de Onderwijsraad, worden de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Ook in het eerste semester van dit jaar zijn we actief aan de slag gegaan om te kijken wat er nog beter kan. Op die manier willen we studentvriendelijk onderwijs incorporeren in onze academische kalenders.

Voorgaande academische kalenders

Zoals de student aan HOGENT reeds heeft kunnen opmerken, voorzien de academische kalenders geen tussenreces (lees: vakantie) in het eerste semester om op adem te komen. Naast het feit dat een dergelijk tussenreces een voordeel kan zijn op mentaal vlak, is het ook een interessant moment om zich voor te bereiden op de examens, lessen in te halen, boeken in orde te brengen, etc.

Wat is het idee?

Het idee is om een herfstvakantie toe te voegen aan de academische kalenders vanaf academiejaar 2021-2022.

Aangezien de academische kalenders jaarlijks door Revolte worden goedgekeurd, achten we het niet onbelangrijk om heel breed te luisteren naar wat HOGENT-studenten van dit voorstel vinden.

Wat moet er gebeuren?

Om een herfstvakantie te kunnen toevoegen aan de kalender van volgend academiejaar, spelen enkele wijzigingen een rol voor de huidige academische kalender.

Wat zijn deze concrete wijzigingen?

Huidige (e.v.) academische kalenderWijziging
Zomerreces:

Do 05/07/2021 – Woe 22/08/2021

De zomervakantie start op Do 01/07/2021. Er is dus een verschuiving, maar het aantal van  7 weken zomervakantie wordt behouden.
Tweede zit (lees: herexamens):

Ma 23/08/2021 – Vrij 17/09/2021

De tweede zit wordt verminderd met 2 examendagen: Do 19/08/2021 – Ma 13/09/2021
Onthaalweek:

Ma 20/09/2021 –  Vrij 25/09/2021

De onthaalweek wordt ingekort naar 4 dagen en, door de voorgaande wijzigingen, wordt er een week gewonnen. De onthaalweek kan dan starten op Di 14/09/2021 – Vrij 17/09/2021.

Naar aanleiding van de bovenstaande verschuivingen in de academische kalender van 2020-2021, kan men een week vrijmaken om de onthaalweek van volgend academiejaar een week vroeger te laten starten. Dit impliceert dat de lesweek ook een week vroeger kan starten, namelijk op 20/09/2021. Alle wijzigingen zouden worden doorgevoerd zonder het aantal zomerweken in de huidige kalender in te korten. Vanaf 2021-2022, echter, zal het aantal zomerweken ingekort worden naar zes weken. De laatste week van de zomervakantie zal vanaf dan gerecupereerd worden als herfstvakantie.

Toekomst

Wat zijn nu onze toekomstige vakantiemomenten?

  • 3 dagen in november: collectief vastgelegd op 3, 4 en 5 november (herfstvakantie), want 1 en 2 november zijn de verlofdagen Allerheiligen en Allerzielen;
  • 2 weken kerstvakantie;
  • 5 dagen (1 week) intersemestriële vakantie in februari;
  • 2 weken paasvakantie;
  • 6 weken aaneensluitende zomervakantie in de periode juli-augustus.

Heb je moeite om het je te visualiseren? Onderstaande video geeft meer uitleg:

De academische kalenders kan je via de volgende pdf’s consulteren:

Nieuwjaarsbrief

Lieve studenten van de HOGENT

De start van 2021 betekent: goede voornemens, genieten MET in plaats van IN bubbels en veel goesting bij de Revolte-leden om terug te knallen! Daarom hebben wij van Revolte een mooie nieuwjaarsbrief klaar voor het nieuwe jaar.